wtorek, 1 grudnia 2015

Prolog

Och, przep­raszam, ale drze­mie we mnie wred­na su­ka, której os­tre słowa wrzy­nają się w ser­ca niewin­nych osób i nieświado­mie prze­bijają je na wylot. 
Lu­bię być wy­racho­wana i bez­względna. Wred­ne su­ki zaw­sze dos­tają najwięcej. 
Na­wet nie zda­jesz so­bie spra­wy z te­go jaką przy­jem­ność spra­wia mi krzycze­nie, w mo­men­tach gdy na­leży mil­czeć, chodze­nie w me­ga luźnych ciu­chach mając w du­pie opi­nie in­nych, przek­li­nanie na środ­ku uli­cy, by­cie wredną, wy­rafi­nowaną suką, pi­cie pi­wa przez słomkę, pochłanianie og­romnych ilos­ci al­ko­holu i pa­lenie jed­ne­go pa­piero­sa za drugim
Tak, będę wredną suką. Będę uśmie­chać się drwiąco, rzu­cać pełne pew­ności siebie spoj­rze­nia, będę błys­kać in­te­ligen­cją i mówić wszys­tkim w oczy to, co o nich myślę. Nie będę się przej­mo­wać ich opi­nią, gdyż wys­tar­czy mi, że wiem cze­go mogę się sa­ma po so­bie spodziewać. Będę zdo­bywała, roz­kochi­wała w so­bie a później porzu­cała, ot tak, dla fraj­dy. Zaz­dros­nym ludziom będę puszczała oczko i wyśmiewała się z ich zdzi­wionych min. Przejdę obok żeb­raków obojętnie, wi­dok zdychające­go, potrąco­nego ko­ta nie zro­bi na mnie większe­go wrażenia. Będę uśmie­chała się nie­szczerze, będę drwiła z wy­wodów na te­mat te­go, jak bar­dzo in­nych zra­niłam. 
MOI PRZYJACIELE:
Sarkazm-mój przyjaciel z którym często się spotykam
Nienawiść- bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego.Tak to mój przyjaciel
Chamstwo-Chamstwo to to co w innych tępimy bo nam nie odpowiada w stosunku do naszej osoby
..a u siebie pielęgnujemy  bo twierdzimy ,że dodaje nam charakteru.To także mój przyjaciel.
 
I teraz pewnie myślisz że jestem wyrafinowaną zimną suką ale pamiętaj życie mnie do tego zmusiło...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz